Realitzador de televisió de professió i viatger i fotògraf per afició,  actualment treballo com a responsable de realització de Mitjans Digitals i Infantils a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

De ben petit ja somiava en viatjar, tot llegint entre d'altres, els llibres de Jules Verne i de Tintin... m'imaginava vivint aventures increïbles en alguns dels llocs que anava descobrint.

La fotografia, a banda de descobrir-me tot un món, va donar-me la oportunitat de encaminar-me professionalment treballant dedicat a la imatge.

La meva primera càmera reflex va ser una Canon AE-1 gairebé sempre disparant "diapos"... encara la conservo tot i que han arribat  altres càmeres, especialment al entrar al món digital.

Formo part de l'equip de formació de fotografia de la UOC i sóc membre de l'associació Qgat Foto, així com de l'equip organitzador de Formentera Fotografica.

Fer fotos em  serveix per aprendre i enriquir-me personalment, així com descobrir llocs somiats anteriorment, però molt especialment per conèixer gent increïble.

Mentre pugui, desitjo no deixar mai de descobrir i fotografiar nous llocs i noves gents...


TV director it's my job and traveler and photographer my hobby. I currently work as a director manager of digital media & children content at the Catalan Broadcasting Corporation.

As a child I dreamed of traveling, reading among others the books of Jules Verne and Tintin... I imagined living incredible adventures in some of the places that was discovering.

The photography, apart from discover me a whole new world, gave me the opportunity to work professionally dedicated to the image. My first reflex was a Canon AE-1, almost shooting "slides" ... I still keep it, although other cameras have arrived, especially when entering into the digital world.

I am part of the photography teaching team at the UOC and I'm a member of Qgat Foto association, as well as of the organising team of  Formentera Fotografica.

Photography serve me to learn and enrich myself personally, as well as discover previously dreamed places, but very especially to meet incredible people.

While I can, I desire to never stop discovering and photographing new places and new people...

Untitled photo

Photo: Eloi Codina